North America
1,893 kt Cu

EU-28
957 kt Cu

Europe Others
839 kt Cu

China
1,706 kt Cu

Africa
1,962 kt Cu

Latin America
9,136 kt Cu

Oceania
983 kt Cu

Rest of Asia
2,540 kt Cu

North America
to South America

40 kt Cu

North America
to EU-28

80 kt Cu

North America
to Japan

100 kt Cu

EU-28
to China

120 kt Cu

North America
to China

200 kt Cu

South America
to EU-28

670 kt Cu

South America
to Japan

690 kt Cu

South America
to China

1440 kt Cu

China

Recycling Input Rate - 40%
End-of-Life Recycling Rate - 53%

EU-28

Recycling Input Rate - 49%
End-of-Life Recycling Rate - 65%

Japan

Recycling Input Rate - 35%
End-of-Life Recycling Rate - 49%

Latin America

Recycling Input Rate - 7%
End-of-Life Recycling Rate - 25%

North America

Recycling Input Rate - 31%
End-of-Life Recycling Rate - 30%

North America
1,401 kt Cu

EU-28
2,729 kt Cu

Europe Others
1,163 kt Cu

China
8,889 kt Cu

Africa
1,278 kt Cu

Latin America
3,383 kt Cu

Oceania
386 kt Cu

Rest of Asia
4,275 kt Cu

South America
to Japan

30 kt Cu

North America
to China

70 kt Cu

Japan
to China

230 kt Cu

EU-28
to China

320 kt Cu

South America
to North America

430 kt Cu

South America
to EU-28

540 kt Cu

South America
to China

1910 kt Cu

North America
2,766 kt Cu

EU-28
4,506 kt Cu

Europe Others
1,365 kt Cu

China
12,586 kt Cu

Africa
262 kt Cu

Latin America
1,239 kt Cu

Oceania
10 kt Cu

Rest of Asia
6,383 kt Cu

China to
Japan

110 kt Cu

South America
to North America

250 kt Cu

China to
South America

320 kt Cu

China to
EU-28

530 kt Cu

China to
North America

620 kt Cu

EU-28 to
North America

30 kt Cu

EU-28 to
South America

40 kt Cu

China to
South America

90 kt Cu

North America to
South America

100 kt Cu

China to
EU-28

530 kt Cu

China to
North America

530 kt Cu

EU-28 to
North America

10 kt Cu

China to
South America

30 kt Cu

China to
Japan

30 kt Cu

China to
EU-28

210 kt Cu

China to
North America

230 kt Cu

Japan to
North America

10 kt Cu

EU-28 to
South America

10 kt Cu

EU-28 to
North America

20 kt Cu

China to
North America

20 kt Cu

China to
EU-28

30 kt Cu

China to
South America

30 kt Cu

China to
North America

10 kt Cu

China to
North America

10 kt Cu

EU-28 to
South America

10 kt Cu

China to
South America

10k t Cu

EU-28 to
China

20 kt Cu

China to
Japan

20 kt Cu

EU-28 to
North America

30 kt Cu

Japan to
North America

40 kt Cu

South America to
North America

310 kt Cu